Followers

Sunday, June 5, 2016

Kenapa Nabi Adam Tahu Tetapi Malaikat Tidak Tahu?

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.comSyukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Semoga Tuan/puan para pembaca dan pengkaji ayat-ayat Al-Quran sentiasa berada di dalam rahmah, berkah, dan keredaan Allah SWT. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat mennyambut bulan Ramadhan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah berpuasa. Yang lagi penting di bulan Ramadhan ini ialah untuk kita mengkaji isikandungan kitab suci Al-Quranul Karim untuk mengembalikan umat dan ulama Islam sebagai yang terbaik "khaira ummatin" seperti yang dikahendaki pada ayat Ali-Imran 3:110. Ulama Islam akan mampu membawa semula kegemilangan Islam apabila mereka sanggup kembali semula kepada kehebatan dan kemukjizatan Kitab Suci Al-Quranil Karim.

Untuk kembali semula ke zaman kegemilangan Islam "The Islamic Golden Age" maka para ulama Islam mestilah kembali bersaing dan berlumba di arena penjanaan dan pengharmonian ilmu, serta membina teknologi baru yang terkini. Mereka mestilah lebih "all rounders" seperti para pemikir Islam terdahulu, mestilah menguasai pelbagai ilmu-ilmu canggih terkini seperti quantum mekanik, astrofiziks, analytic philosophy, ilmu bahasa (grammar dan logic), ilmu matematik, dan beberapa ilmu komputer (ICT) seperti programming languages, artificial intelligence, dan wireless communications. Tanpa ilmu-ilmu asas ini mereka tidak akan faham isikandungan Al-Quran sepenuhnya dan tidak akan mampu mengharmoni dan menjana ilmu-ilmu terkini dan terkehadapan.

Semasa zaman kegemilangan Ilmu ini, para sarjana Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd telah mengkaji dan cuba menggabungkan kekuatan ilmu logik Aristotle ke dalam nahu bahasa Arab Klasik. Di era kegemilangan Islam ini, terdapat 2 permulaan ilmu falsafah iaitu yang dimulakan oleh Al-Kindi yang berasaskan geometri dan matematiks, dan kemudian dimulakan pula oleh Al-Farabi yang berasaskan bahasa dan logik. Tetapi amat malang usaha mereka ini tidak diteruskan di dunia Islam tetapi diambil alih oleh para sarjana Barat. Pada zaman kegemilangan Islam ini juga, para filasuh dan pemikir Islam tidak memberi penekanan kepada falsafah Plato, maka tidak ada di antara mereka yang cuba menterjemah kerja-kerja Plato walaupun ada sesetengah ulama Islam yang menganggap Plato juga adalah salah seorang Nabi.


Kekuatan Plato "value based" dan "Immaterial Universe"


Dari segi ilmu dan falsafah yang dibawa oleh Plato ianya mempunyai ciri-ciri kenabian yang jelas dan selari dengan ajaran Al-Quran misalnya konsep hidup bermasyarakat "value based" atau "sistem budaya nilai" dan juga penjadian semual makhluk ini secara "immaterial" (bukan benda) dan hanya bayang-bayang iaitu "immaterial universe of Form". Hendaklah diingat konsep "Form" (dengan huruf besar) yang dibawa oleh Plato ini adalah berbeza dengan "form" (huruf kecil "f") yang dibawa oleh Aristotle.

Oleh kerana belum ada lagi pakar-pakar atau ulama Islam yang mendalami ilmu dan falsafah yang dibawa oleh Plato ini maka sudah tiba masanya para sarjana Islam kontemporari membuka semula sejarah Plato yang mana saya fikir 80% adalah berdasarkan kitab-kitab langit terdahulu iaitu Zabur dan Taurah yang mana ilmu-ilmu itu tidak dimansuhkan dan diperkukuhkan dan diperjelaskan lagi di dalam kitab suci Al-Quranil Karim. Sekarang terdapat ramai para ulama yang cuba mencari formula baru untuk menjana ilmu misalnya dengan melihat dan membandingkan dengan kitab-kitab kuning (kitab-kitab lama) tetapi malang masih belum menghasilkan sesuatu yang positif dan berimpak tinggi. Memandangkan ilmu dan falsafah Plato juga nampak selari dengan ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kemungkinan juga Plato menggunakan ilmu-ilmu dari kitab-kitab langit yang mana kitab-kitab ini sudah tidak lagi dapat kita baca dan kaji.
Di dalam kitab Al-Quran lebih dari 10 kali disebut konsep "amar ma'ruf wa nahi mungkar" iaitu secara bahasa (literally) bermakna "menyuruh menjadi pandai dan melarang/mencegah menjadi bodoh", maksudnya menyediakan sistem dan prasarana pendidikan yang melahirkan manusia pandai berfikir adalah satu kewajipan, tetapi pada zaman sekarang ini umat dan ulama Islam tidak lagi mengambil makna literal ini tetapi menerima pakai secara takwil atau metafora  iaitu "menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran (melakukan perbuatan keji)" iaitu menjadikan manusia yang tidak pandai berfikir tetapi hanya mesin atau robot yang patuh segala arahan secara bertaqlid membuta-tuli. Walupun sekali imbas nampak tidak ada banyak perbezaan, namun ianya adalah dua konsep pendidikan dan amalan sosial yang amat berbeza seperti langit dan bumi.


Ajaran Plato adalah selari dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh kesemua nabi-nabi sejak nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad SAW iaitu yang berasaskan "value based" atau "nilai-nilai murni" dan bukannya yang berasaskan "deontic based" atau "normative" seperti yang dibawa oleh Immanuel Kant. Di dalam Islam konsep ini diperkenalkan oleh pelbagai mazhab yang lebih dikenali sebagai mazhab feqah yang menetapkan tugas "halal/haram" ke atas setiap individu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang ditekankan di dalam Al-Quran ialah perlakuan sosial secara nilai murni "mewajibkan kepada menjadi bijak dan pandai (amar ma'ruf) iaitu seorang manusia yang sentiasa bertindak secara konsains" iaitu kesadaran otomatis dari dalam jiwa yang murni, dan mencegah manusia dari menjadi bodoh iaitu mencegah manusia dari ketidak-mampuan untuk menggunakan akal fikiran. Sebab itu Allah SWT menjelaskan seburuk-buruk makhluk ialah yang tidak mahu mendengar pendapat orang lain, yang tidak mahu berbincang dan berbahas iaitu manusia yang tidak mahu berfikir tetapi bertaqlid membuta tuli (hanya terima-pakai saja apa yang diceramahkan tanpa berfikir dan bertanya).


  

Secara ringkasnya "deontic" atau "normative" based ialah peraturan sosial atau (muamalat dan munakahak) secara berasaskan tanggung-jawab (duty based). Maka bagi para ulama yang berpegang kepada falsafah Barat Immanuel Kant ini maka mereka akan menafsirkan ayat "amar ma'ruf wa nahi mungkar" secara takwil iaitu "menyuruh berbuat baik dan mencegah membuat mungkar". Bagi mereka kedudukan ilmu, akal dan kebolehan berfikir tidak penting, yang penting ialah anggota atau ahli sosial atau masyarakat itu mesti faham akan tugas dan tanggong-jawab, dan mereka akan diperhatikan agar sentiasa mematuhi segala hukum dan peraturan ini, dan akan didenda atau dihukum apabila membuat apa-apa kesalahan (atau tidak melakukan tugas atau apa yang difardukan).Plato "the immaterial world of universe of Form"

Falsafah ke-2 Plato ialah ketidak-jisiman (immaterial) alam iaitu semua benda yang dijadikan oleh Tuhan adalah dari bukan-jisim dan yang "nampak" (intelligible) hanyalah bayang-bayang sahaja, iaitu boleh diketahui melalui "Form" atau idea bayang-bayang ini. Ilmu atau falsafah Plato ini adalah selari dengan ayat "quantum mekanik" yang selalu kita bahaskan ialah An-Nahla 16:48.Di dalam ayat 16:48 ini Allah SWT menjelaskan bagaimana segala benda dijadikan iaitu dari "immaterial" dan diketahui melalui bayang-bayang misalnya manusia, jins, malaikat, binatang, batu-batan, bulan, bintang, kereta, basikal, buah-buahan, segala tumbuhan, angin, hujan, air, milo, nescafee, teh tarik, mimpi, dan sebagainya adalah dari "bayang-bayang" atau "dzilaa" atau lebih tepat lagi segalanya ada "bayang-bayangnya yang tersendiri dan unik" yang menjadikan setiap benda dapat diketahui (intelligible) melalui keunikan pergerakan dari kanan ke kiri-kiri-kir (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ).

Bagi sesiapa yang meneliti dan mengkaji sudah tentu akan perasan dan membahaskan bukannya benda itu dijadikan dari bayang-bayang tetapi setiap benda ada bayang-bayang yang sentiasa terbang berpusing dari kanan ke kiri-kiri-kiri (jamak dalam bahasa Arab ialah lebih dari 2). Bayang-bayang inilah yang menjadi "jambatan" atau "transducer" (from non-material to visible material universe) atau dalam bahasa komputer dipanggil "knowledge representations". Sekiranya ada yang memerhatikan sebegini maka ianya adalah tersangat bagus, sebab inilah yang hendak kita bincangkan sekarang iaitu bagaimana manusia (yang dijadikan dari tanah) dapat mengetahui segala nama-nama sementara malaikat (yang dijadikan dari gelombang/cahaya/api) tidak dapat melihat atau mengetahui segala nama-nama (bayang-bayang) ini.

Sudah tentu apa yang dijelaskan oleh Plato ini adalah merupakan apa yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab langit yang terdahulu seperti Taurah dan Zabur (kitab Injil dan Al-Quran belum diturunkan lagi pada zaman Plato ini). Ilmu seperti ini  yang tidak menjadikan Plato di kalangan para saintis Barat sebab ianya lebih bersifat ketuhanan iaitu tentang penjadian sesuatu benda secara ghaib atau dari benda yang ghaib, yang tidak nampak, iaitu yang hanya dalam bentuk metafizikal atau "immaterial" (bukan benda, bukan jisim) iaitu yang tidak boleh dikaji atau diperiksa dalam makmal fiziks. Namun ianya adalah selari dengan ayat-ayat Al-Quran.


Contoh "Noumena" dan "Phenomena"


Apabila kita mengkaji tentang penjadian alam iaitu tentang penjanaan ilmu-ilmu baru maka kita mungkin mahu mengkaji dan menggunakan ilmu-ilmu yang pernah dikaji oleh para pemikir terdahulu seperti Socrates, Plato, Aristotle, Sebaweh, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ar-Razi, Immanuel Kant, John Locke, Newton, dan Einstein. Al-Kindi cuba membina ilmu falsafah berdasarkan geometri dan matematiks, manakala Al-Farabi pula cuba membina ilmu yang berasaskan bahasa (nahu) dan logik. Rene Descarts dan Immanual Kant agak bertuah sebab mereka mendapat banyak sumber dari para pemikir terdahulu, dan saya fikir mereka mengambil ilmu dan falsafah dari Plato tentang penjadian segala benda yang bersifat "bayang-bayang" (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ). Samada tekaan saya ini betul atau tidak itu tidak penting sebab apa yang mustahak ialah kajian kita ini juga melihat dan mengkaji hasil kajian pemikir-pemikir yang hebat maka kita tidak mengulangi apa yang telah dibuat oleh mereka.

Di bawah ini saya cuba ringkaskan kuliyah atau "lecture" yang dibuat oleh Dr. Richard Brown tentang "duality" yang dijelaskan oleh Plato dan juga Immanual Kant tentang bagaimana memahami dan mengetahui sesuatu ilmu.Falsafah Plato ialah "duality" iaitu membahagikan penjadian alam atau segala benda kepada dua iaitu "metaphysics" (ontology) dan "epistemology". Metafizik ialah kewujudan segala sesuatu secara pintar dan berinteraksi iaitu yang tersendiri yang membolehkan manusia tahu tanpa kita melihatnya, sementara alam satu lagi ialah "epistemology" iaitu alam yang wujud apabila kita melihat atau mengukurnya dengan menggunakan pacaindera. Begitu juga dengan Immanuel Kant yang berfalsafah "duality" yang membahagikan kewujudan ini kepada dua alam iaitu alam "noumena" dan alam "phenomena" iaitu yang terkesan apabila kita melihat atau mengukurnya. 

Apabila kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan mahu menjana ilmu-ilmu baru dan terkehadapan maka kita seharusnya memahami terlebih dahulu ilmu, falsafah, dan konsep "duality" seperti yang dijelaskan oleh Plato, Kant, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran konsep "duality" ini dijelaskan dengan nyata dan terang misalnya konsep "insan" (mind) dan "nafsun" (body). Konsep insan/nafsun (mind/body) inilah yang membuntu dan membengongkan pakar-pakar sains Barat dan pada hari kita lihat mereka sudah mula kembali kepada hakikat "duality" ini iaitu kewujuduan benda-benda ghaib metafiziks misalnya Krauss mengarang buku "The Universe From Nothing", dan begitu juga Hawking mengarang buku "The Universe Does Not Need God".Nabi Adam Tahu Tetapi Malaikat Tidak Tahu? 

Di dalam ayat Al-Baqarah 2:31-33 Allah SWT menjelaskan bahawa Nabi Adam diajarkan dengan segala nama kemudian, segala benda di alam ini ditunjukkan kepada Malaikat dan diminta Malaikat menyebut segala nama benda tersebut tetapi Malaikat tidak mampu melakukannya.

Sempena bulan Ramadhan ini mari kita sama-sama berfikir dan mengkaji apakah ilmu yang hendak disampaikan dan diajar kepada manusia pada ayat-ayat 2:31-33 ini. Dengan penggunakan ilmu dan kefahaman "metafizik", "epistemology", "noumena", "phenomena", dan ayat 16:48 kemungkinan ada diantara kita yang akan mula nampak kehebatan Al-Quran dan bagaimana segala jenis ilmu dapat dijana dari kitab yang maha bijaksana ini.    Cuba kaji kenapa dengan mengajar segala nama-nama benda dapat menjadikan manusia itu makhluk terbaik, lebih baik dari malaikat dan jins, dan kenapa malaikat tidak dapat tahu nama-nama segala benda? Apa kaitannya dengan "duality" Plato dan Kant? Apa kaitannya dengan Chomsky "innateness of language", "generative grammar", "deep and surface structure", dan lain-lain? Apa tujuan Allah SWT menjelaskan manusia dijadikan dari tanah dan iblis dari api? Apakah kaitan dengan gelombang elektromagnetik, dengan piezoelectric, pyroelectric?Pada beberapa artikel sebelum ini saya menyentuh tentang "Knowledge Representations" (KR) atau dalam bahasa Melayu kita panggil "perwakilan ilmu" iaitu di dalam Al-Quran dipanggil "aayaat" yang mana para ulama memberi terjemahan sebagai "signs" atau simbol. Cuba fikir sejenak bagaimana ayat 16:48, ayat 2:31-33, dan ayat 7:12 itu berkait dan mengajar manusia ilmu yang maha hebat yang membuktikan Al-Quran itu bukan ciptaan manusia dan merupakan ciptaan Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha berilmu! 

Cuba fikir kenapa Allah SWT memberitahu segala benda yang dijadikanNya itu ada mempunyai "bayang-bayang" (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ) yang terbang dari kanan ke kiri-kiri-kiri (ini bukan bayang-bayang yang dihasilkan dari cahaya seperti yang ditafsirkan dalam hampir kesemua kitab-kitab tafsir dan terjemahan, tetapi dihasilkan dari dark matters dan dark energies), dan segala benda ini diajar kepada Nabi Adam (kepada seluruh manusia) iaitu "diajar dengan segala nama" (وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا). Cuba pula fikir kenapa perkataan "akal" yang diulang sebanyak 49 kali dalam Al-Quran semuanya adalah dalam bentuk "perbuatan" (verb) dan bukannya "benda" (nouns)? Perkataan "akal" adalah berasal dari kata dasar "'aqala/ya'qilu" yang bermakna "menambat atau mengikat" (to bind, to confine). Cuba fikir kenapa hanya manusia (dan jin) diberikan akal, dan dengan akal ini diberikan kuasa untuk memilih (freewill), dan dengan kebolehan memilih (samada berbuat baik mengikut ilmu petunjuk dari Al-Quran, atau melakukan kemusnahan iaitu engkar (kufur) ilmu dari Al-Quran) manusia dipertanggongjawabkan di atas segala perbuatan mereka?

Cuba kaji kenapa manusia yang dijadikan dari tanah dapat "menambat" benda kepada nama iaitu realiti atau ontologi (kewujudan segala benda) sebagai perwakilan ilmu (KR) yang kemudiannya dengan menggunakan deria sensasi dapat menjana dan membina ilmu epistemology, ilmu kefahaman tentang kejadian alam semesti ini? Adakah mana-mana IPTA/S terutama yang berlabelkan Islam menjadikan bidang ilmu kajian tanah atau kristeloji (mengkaji kristal tanah) sebagai satu bidang ilmu khusus? Adakah bidang kristeloji yang selalunya di bawah bidang geologi (yang mengkaji segala jenis tanah dan batu-batan) disepadukan dengan bidang quantum mekanik untuk mengkaji ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam bentuk petunjuk, dan advanced mathematics untuk membina logik baru seperti lambda kalkulus dan teori kategori? Pada tahun 2009 saya pernah berbincang dan menulis surat kepada satu IPTA terkemuka di Malaysia untuk mengadakan kerjasama untuk meminjam dan menggunakan makmal mereka untuk membuat kajian-kajian ini, tetapi tidak dilayan pun sedangkan mereka memuji-muji kertaskerja hasil kajian Al-Quran dan ICT!

Tidakkah ini membuktikan bahawa janji-janji Allah SWT iaitu kitab Al-Quran ini menjelaskan segala perkara dengan terperinci lagi mendalam adalah amat benar lagi tepat? Maka ayat-ayat Al-Quran mana lagi yang para ulama mahu sembunyikan dan dustakan? Allah SWT bertanya kepada mereka banyak kali:


فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Maka nikmat Kami yang manakah yang kalian hendak dustakan?

Di dalam ayat 13:7 Allah SWT menjelaskan bahawa pada setiap kaum peradaban akan ada orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan menunjukkan cara-cara bagaimana menjana ilmu dari Al-Quran (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) tetapi amat malang sekali akan terdapat para ulama yang sentiasa memperlekeh dan memperolok-olokan usaha untuk meninggikan syiar Islam menerusi Al-Quran. Untuk mereka ini Allah SWT menjanjikan azab yang pedih lagi menghina sebab telah menghalang manusia dari melihat kehebatan dan kemukjizatan kitab suci Al-Quran yang membuktikan ke Agongan dan Kehebatan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui.  


وَإِذَا عَلِمَ مِنۡ ءَايَـٰتِنَا شَيۡـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا‌ۚ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ عَذَابٌ۬ مُّهِينٌ۬ 
Dan apabila dia mengetahui dari ayat-ayat Kami sesuatu ilmu (baru), maka dijadikan ilmu pengetahuan baru itu sebagai olok-olok dan ejekan. (Maka) Itulah bagi mereka akan memperoleh azab yang amat menghinakan. (45:9) Peluang IPTA/S Memulihkan Imej Islam


Tidakkah kajian Al-Quran dan ICT ini semakin relevan, menarik, dan boleh menjadi pertunjuk baru dalam penjanaan ilmu (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) dari kitab Al-Quran? Tidak nampakkah bagaimana pada abad 1H kitab Al-Quran yang dibuku dan diseragamkan oleh Saidina Uthman bin Affan adalah menjadi pertunjuk (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) pertama? Kemudian pada abad ke 2H bahasa Arab klasik (bahasa Al-Quran) disistematik dan bukukan oleh Sibaweh (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) sebagai pertunjuk ke-2, yang menampakkan kehebatan bahasa Arab sebagai bahasa hibrid manusia-komputer iaitu yang menyepadukan geometri, matematiks, nahu, dan logik yang mampu menyepadukan "2 falsafah Al-Kindi dan Al-Farabi" yang menjadi pertunjuk (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) pada abad ke 3H? 

Setelah terbukti setiap tamadun ilmu itu ada penjelas dan pertunjuk baru kepada pemahaman ayat-ayat Al-Quran, tidak mahu percayakah kita akan janji-janji Allah SWT bahawa ilmu yang mendalam dan terperinci itu terkandung di dalam ilmu bahasa dan logik yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Tidak adakah mana-mana IPTA/S terutama yang berlabelkan Islam yang berminat dengan hasil kajian ini dan berfikir mahu sama-sama membantu seperti apa yang dilakukan di universiti-universiti di negara maju yang sentiasa terbuka dan positif dalam usaha menjana ilmu-ilmu baru? Tidak adakah para sarjana dan cendikiawan Islam yang mahu membina bidang baru ilmu "The Sciences of Philosophy" iaitu ilmu asas yang kukuh "Ulumul Quran" yang diusahakan dan ditinggalkan oleh para sarjana Islam Ar-Razi, Al-Zarkashi, dan As-Suyuti sebagai pertunjuk baru (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) abd ke 6H di zaman kegemilangan tamadun Islam iaitu yang cuba membina dan menafsir Al-Quran menerusi ilmu logik munasabah? 

Tidak mahukah para sarjana Islam mengembang dan mencatumkan "2 permulaan falsafah" yang ditinggalkan oleh Al-Kindi dan Al-Farabi, di mana falsafah Al-Kindi yang berasaskan matematik dan geometri dengan falsafah yang ditinggalkan oleh Al-Farabi yang berasaskan bahasa dan logic kepada ilmu yang lebih canggih dan terkehadapan seperti logik lambda kalkulus dan teori kategori untuk membina sumber baru ilmu dari Al-Quran? Tidak malukah kita para sarjana Islam membiarkan para sarjana Barat terus-menerus menguasai bidang ilmu dan teknologi? Tidak malukah kita hanya melihat saja orang-orang bukan Islam seperti Bertrand Russell, Noam Chomsky, Lawrence Krauss dan lain-lain terus-menerus mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam Al-Quran? Apa sudah jadi dengan para ulama Islam?

Para saintis Barat telah tersekat dan tidak mampu untuk pergi lebih jauh lagi dalam bidang ilmu baru dan terkehadapan: Dalam quantum mekanik mereka tersekat pada "measurement problem" di mana photon dan elektron menjadi kaku dan berubah kepada bentuk jisim dan tidak lagi gelombang, sementara di astrofiziks mereka tersekat pada bahan dan tenaga hitam (dark matters and dark energies). Sementara di bidang falsafah selepas berjaya mengatasi logik Aristotle "propositional logic" (logic ayat) iaitu kepada logik moden "predicate calculus" (logik objek) kini mereka tersekat pada "lambda calculus" (logik fungsi). Saat inilah peluang terbaik untuk para sarjana dan pemikir Islam sekiranya mereka benar-benar mahu menjayakan pelbagai slogan, visi, dan misi yang tertera dengan megah dan gah.

Terlalu banyak bidang ilmu baru yang boleh dibina oleh para sarjana Islam sekiranya mereka kembali kepada Al-Quran, dan mereka benar-benar ikhlas berjuang dan berjihad kepada Allah SWT untuk memulihkan imej Islam dan mengembalikan umat Islam sebagai umat terbaik seperti yang dikahendakki dalam ayat Ali-Imran 3:110.  


Bersambung ... Insyaallah.

Wallahu a'lam.


Friday, May 20, 2016

Bukti Al-Quran Tidak Mampu di Buat ManusiaPara pembaca dan pengkaji Al-Quran yang dirahmati Allah SWT,

Syukur alhamdulillah semakin hari semakin bertambah minat umat dan ulama Islam untuk membaca dan mengkaji isi kandugan Al-Quran. Pada tahun 2016 ini saya dapati bilangan pembaca dari luar negara telah mengatasi dari pembaca Malaysia dan Indonesia. Oleh yang demikian mungkin baik juga sekiranya saya meneruskan semula tulisan dalam bahasa Inggeris iaitu melalui "Journal Al-Quran" http://journalquran.blogspot.my/.


Kepada sesiapa yang berminat untuk membaca artikel yang lebih teknikal bolehlah merujuk kepada blog tersebut http://journalquran.blogspot.my/

Selamat membaca dan mengkaji. Barakallahu fikom.

Wallahu a'lam.

Wednesday, May 4, 2016

Quranpedia: Ulumul Quran dan The Science of Philosophy

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.comSyukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Tuan/puan sekarang membaca hasil kajian Al-Quran dan ICT yang telah diusahakan sejak tahun 2007. Semua hasil kajian ini adalah asli dan pertama kali dibentangkan kepada umum dan beberapa seminar diperingkat IPTA/S. Segala kajian yang dibuat adalah berdasarkan kajian ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kaedah ICT (information and communication technology) atau apa orang kampong panggil "komputer". 

Ini adalah satu bidang baru ilmu dan pembetulan semula terhadap konsep dan proses "Ulumul Quran" atau "The Sciences of Al-Quran" atau hakikat sebenar "The Science of Philosophy" atau dalam bahasa Melayu penjanaan ilmu dari kitab suci Al-Quranil Karim. Ilmu ulumul Quran ini telah wujud sejak zaman kegemilangan Islam apabila pakar bahasa Arab Khalil Al-Farahidi mula mengajar dan menyusun secara sistematik nahu bahasa Arab, dan ianya kemudian ditulis secara formal oleh Sibaweh di dalam "Al-Kitab". Dari nahu bahasa Arab yang tersusun ini maka lahirlah kitab-kitab tafsir seperti kitab Tafsir At-Tabari oleh Jaafar At-Tabari, Kitab Tafsir Al-Kasyaf oleh Zamarkhsari, dan kitab Tafsir Al-Kabir oleh Ar-Razi.


Kemudian kaedah tafsir mula diformalkan oleh Al-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan Fi-Ulumul Quran pada abad ke-14M dan di abad ke-15M Imam As-Suyuti pula telah mengeluarkanTafsir Al-Itqan Fi-ulumul Quran. Para ulama Islam telah berusaha keras untuk menjadikan kitab Al-Quran sebagai sumber utama Ilmu, tetapi agak malang terdapat segelintir ulama yang risau perkembangan pesat ilmu dari Al-Quran ini akan mengenepikan ilmu-ilmu hadith. Maka berlakulah pertembungan dan perbalahan besar di kalangan para ilmuan dan ulama Islam sehingga ada yang mengkafirkan ilmuan Islam seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, dan lain-lain, dan sanggup membakar buku-buku hasil kajian mereka. Walaupun diketepikan oleh para ulama Islam, namun para sarjana Barat mengambil dan meneruskan ilmu-ilmu dan hasil kajian para sarjana Islam sehingga Barat telah berjaya menjana pelbagai ilmu dan teknologi hebat seperti komputer, satelit, hanfon, dan sebagainya.


Konsep Sebenar "Ulumul Quran" = The Science of Philosophy

Konsep "ulumul Quran" ini bermula sejak zaman pemerintahan Saidana Abu Bakar As-Sidiq apabila beliau telah mengumpul, menyatu, dan membukukan kitab suci Al-Quran pada abad ke-7M, dan kemudian diselaras (standardized) pada zaman Khalifah Uthman bin Affan yang disalin menjadi 6 naskah untuk dihantar ke setiap daerah pemerintahannya. Kemudian di abad ke-8M nahu bahasa Arab diselaras dan diajar oleh Khalil Al-Farahidi, ditambah-baik serta dibukukan oleh Sibaweh, dan dikembangkan oleh Al-Farabi yang memperkenalkan "Falsafah Bahasa" (The Philosophy of Language).

Kemudian ilmu Astronomi, matematik, dan logik telah perkembang dengan pesat di mana Al-Khwarizmi telah mempelupuri ilmu algebra serta memperkenalkan algorithm. Ilmu ini terus berkembang pesat dan melahirkan ramai sarjana Islam yang hebat-hebat misalnya Al-Kindi yang digelar sebagai "Bapa Falsafah Islam". Dari ilmu nahu,matematik, dan logik, sarjana Islam memperkemaskan kaedah tafsir Al-Quran dengan memperkenalkan ilmu munasabah iaitu memperluaskan konsep "fungsi" (functional) dari nahu kepada konteks dan semantik.

Peralihan dari tafsir berasaskan semantik dan nahu kepada ilmu munasabah dapat dilihat misalnya dalam tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Kasyaf, dan Tafsir Al-Kabir kepada Tafsir terkini seperti Fi-Zilalil Quran (Syed Qutb), Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab), dan tafsir Pedoman Mutaqqin (JAKIM - Abd Hayei Shukor).

Usaha untuk menyatukan kaedah nahu, semantik, konteks, dan ilmu munasabah telah dibuat namun oleh kerana fungsi matematik dan logik diketepikan maka konsep dan kaedah tafsir Al-Quran bil-Quran telah menjadi sempit dan jumud sebab mereka menjadikannya sebagai metod tafsir Al-Quran bil-ayatil Quran. Padahal metod tafsir Al-Quran bil-Quran itu adalah tersangatlah luas dan mendalam.

Metod Al-Quran bil-Quran yang sebenarnya memang ada dijelaskan di dalam Al-Quran dengan mendalam dan terperinci yang menyepadukan ilmu munasabah, ilmu nahu bahasa Arab, ilmu matematik, ilmu sains, dan ilmu logik Aristotle dan inilah yang dikatakan "The Science of Philosophy". Dengan memahami ilmu komputer seperti konsep dan teknologi rekersif (tasrif), binding dan substitutions, dan lambda calclus (functional programming), insyaallah kaedah menafsir ayat-ayat Al-Quran akan menjadi bertambah jelas.

Bersambung insyaallah.

Wallahu a'lam.


Thursday, April 14, 2016

Kesilapan Kant: Transcendental Idealism

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com


Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Tuan/puan sekarang membaca hasil kajian Al-Quran dan ICT yang telah saya usahakan sejak tahun 2007. Dengan bantuan dan kerjasama para ulama dan tuan/puan semua, usaha untuk meninggikan lagi syiar Islam melalui penjanaan ilmu dari Al-Quran dapat kita teruskan lagi, alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberi rahmah, berkah, serta keredhaanNya kepada kita semua.

Pada siri yang lepas kita menyentuh sedikit tentang "double slit experiment" iaitu kita memasuki ke alam quantum itu alam yang tersangat halus, kecil, dan ghaib pada pandangan mata kasar manusia. Alam quantum ini adalah merupakan had maksima kemampuan pancaindera manusia di mana pada tahap ini makhluq halus seperti electron dan foton tidak lagi membenarkan manusia untuk terus mengkajinya. Pada peringkat ini elektron dan foton akan bertukar menjadi "kaku" iaitu partikel atau jisim apabila diukur atau diperhatikan.

Sekarang kita masuk ke peringkat yang lebih tinggi dan lebih teknikal dan mungkin hanya mereka yang mengkaji atau para pelajar universiti sahaja yang akan meneruskan bacaan. Peringkat ini ialah peringkat memahami dan menjana ilmu dari kitab suci Al-Quranul Hakim iaitu kitab yang maha bijaksana. Untuk memahami kaedah ilmu maka lebih baik sekiranya kita tahu serba sedikit sejarah dan para ilmuawan yang telah membina jalan untuk kita meneruskan penerokaan ilmu ini. Dari segi sejarah Barat, mereka mengatakan ilmu ini diterokai dan dipelopori oleh masyarakat Greek, namun bagi kita umat Islam ianya bermula sejak Nabi Adam, kemudian diturunkan kitab Taurah dan Zabur, dan kemudiannya diteruskan oleh masyarakat Yunani Mesir, dan akhirnya di ambil alih oleh para filasuf Greek seperti Socrated, Plato dan Aristotle (sila rujuk gambarajah muka depan artikel sebelum ini).Double Slit Experiment

Masa di sekolah menengah dulu, kita tidak kesah sangat tentang kepentingan "double slit" eksperimen ini. Tapi bila dah berumur ni baru nampak dan faham apa sebenarnya yang hendak diajar. Diharapkan kepada guru-guru agama dan asatizah yang membaca artikel ini mungkin boleh membuat ujikaji "double slit" ini masa pembelajaran kelas Al-Quran. Dengan ujikaji ini para pelajar akan dapat membuat perhubungan antara Al-Quran dan sains, dan akan mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap ilmu ghaib quantum mekanik yang penting ini.  

Di dalam ujikaji ini, apabila foton atau elektron ditembak atau dilepaskan melalui dua lubang (double slit) ke atas skrin dibelakang maka yang terjadi ialah satu kawasan tanda tebal dan nipis belang-belang di skrin seolah-olah foton atau elektron adalah bersifat gelombang. Tetapi yang pelik dan ganjil ialah apabila diperhatikan misalnya dipasang pengesan (ditektor) maka hanya kedapatan satu lapis sahaja kawasan bertanda tebal yang menunjukkan foton atau elektron sudah bertukar menjadi partikel atau jisim.Kita lihat terlebih dahulu beberapa ayat yang berkaitan dengan eksperimen tentang fenomena Quantum ini. Ayat 16:48 di bawah ini adalah dari siri minggu lepas. Lihat kepada penjadian semua benda adalah dari "daakhirun". Ini adalah sekecil-kecil (quantum) makhluk yang mampu dikaji dan diteliti oleh manusia. Pada peringkat quantum ini makhluk sudah tidak berperangai (behave) seperti biasa lagi, ia bertukar dari gelombang kepada partikel (jisim). 
Ayat 27:88 ini pernah kita bincang pada artikel sebelum ini tentang "Heisenberg's Uncertainty Principle" atau "prinsip ketidak-tentuan Heisenberg". Perhatikan Allah SWT memberi "clue" dengan melihat maka sifat "duality" gelombang akan bertukar menjadi partikel iaitu jisim. 
Perhatikan kepada perkataan "dzilla" iaitu "bayang" atau "benda hitam (dark matter)" di "stretched" kan iaitu dipanjang-lebarkan. Lihat setiap kali Al-Quran menjelaskan tentang ilmu quantum maka akan disertakan dengan perkataan "lihat". Dan sekarang para saintis baru sedar dan ketemui bahasa dengan "melihat" (atau mengukur) maka gelombang akab bertukar menjadi "benda" (particle). Adakah ini satu kebetulan atau memang Allah SWT tahu tentang benda-benda maha halus? Kaji dan lihat ayat 25:45 ini dengan baik dan teliti. Di dalam hampir ke semua kitab-kitab tafsir dan terjemahan "dzilla" di dalam ayat ini akan diberi makna "bayang-bayang" yang terhasil dari penutupan atau halangan cahaya matahari. Namun pada hari ini kita baru sedar akan kehebatan Al-Quran menjelaskan tentang ilmu quantum mekanik.
Lihat ayat 25:45 di mana Allah menjelaskan satu bayang "dzilla" (singular atau mufrad) dipanjang-lebarkan (stretched out) berbilion-bilion  kilometer luasnya dan kemudian selepas lama (perkataan "thumma" bererti selepas lama beberapa ketika) barulah matahari dijadikan. Maka jelas sekali "bayang" (dzilla) terjadi terlebih dahulu sebelum dijadikan matahari, oleh itu "dzilla" atau bayang di dalam ayat ini tidak bolehlah diertikan "bayang-bayang" yang terhasil dari matahari!Mengkritik Immanuel Kant

Apabila kita mengkaji tentang ontology, metafiziks, kognitif, epistemologi, dan penjanaan ilmu maka kita tidak boleh lari dari mengkaji sejarawan hebat yang amat dikagumi oleh ilmuan eropah dan barat iaitu Immanual kant. Banyak ilmu-ilmu yang berfaedah yang dapat kita ambil dari Immanuel Kant ini seperti konsep "synthetic a priori".

Konsep dan proses "Synthetic a priori" ini tidak diterima oleh David Hume iaitu juga seorang filasuh Barat yang amat terkenal. Namum konsep synthetic a priori ini penting apabila kita mendalami metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ) iaitu lebih spesifik lagi metod tafsir Al-Quran bil-Hukm iaitu yang menggunakan hukum nahu bahasa Arab. Hukum atau nahu based ini adalah berdasarkan konsep "synthetic a priori", dan saya amat yakin sekiranya para ilmuwan Barat mengkaji Al-Quran maka mereka akan dapat meluaskan lagi konsep dan proses "synthetic a priori" ini.

Kant juga memperkenalkan konsep "transcendental idealism" yang mana satu konsep yang kurang jelas dan agak mengelirukan yang mana pelbagai interpretasi telah dibuat. Namun apa yang jelas ialah tentang konsep masa dan ruang di mana Kant mengatakan iaitu bukanlah satu benda yang wujud tetapi hanyalah satu istilah khayalan adalah tidak selari dengan Al-Quran.Namun di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang realiti dan kewujudan "masa" (time) dan "ruang" (space) seperti ayat Al-Hajj 22:47, ayat As-Sajda 32:5, Al-Ma'rij 70:4, dan lain-lain. Sementara tentang ruang pula terdapat banyak ayat-ayat seperti ayat Az-Zaariyat 51:7 dan 51:47.Namun yang menarik tentang Kant ini ialah dia cuba mengharmonikan antara konsep "empiricism" yang dijuarai oleh ilmuwan seperti Francis Bacon, John Locke, dan David Hume dengan "rationalism" yang dijuarai oleh pemikir seperti Rene Descartes, Spinoza, dan Leibniz.

Insyaallah dengan mengkaji cara-cara ilmuwan dan pemikir Barat mengkaji dan menjana ilmu akan memudahkan kita untuk menjayakan proses "Quranization of Knowledge" iaitu satu proses pendahulu (prerequisite) sebelum dapat menjayakan proses Islamization of Knowledge.

Wallahu a'lam.


Thursday, March 31, 2016

Al-Quran Explains Double Slit Experiment Paradox

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com
Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Terima kaseh kepada para pembaca dan pengkaji kitab Al-Quran dan juga kitab Al-Hadith yang sentiasa mengikuti perkembangan blog "Kajian Al-Quran dan ICT" ini. Semoga kita semua akan sentiasa istiqamah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk menjana ilmu-ilmu yang hebat, menjana teknologi hebat yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan teknologi barat yang memusnahkan alam ini, dan seterusnya membina ekonomi Islam dan memakmurkan seluruh penduduk alam ini. 

Gambarajah di atas adalah sepintas lalu sejarah perkembangan dan persimpangan ilmu sehingga ke hari ini. Sejarah kemanusian bermula sejak Nabi Adam dijadikan olih Allah SWT kira-kira 50,000 tahun yang lampau. Kewujudan manusia berlaku 50,000 tahun yang lalu sebab terdapat pakar-pakar bahasa dan juga kognitif yang mengkaji misalnya Noam Chomsky yang mengatakan manusia pandai berbahasa secara tiba-tiba iaitu secara revolusi dan bukannya evolusi sejak 50,000 ribu yang lampau.

Oleh kerana kita sekarang sedang mengkaji ayat-ayat Al-Quran, iaitu ilmu yang disampaikan melalui text bahasa yang berhukum maka pemikiran Prof. Noam Chomsky perlu dikaji sebab beliau mendalami ilmu bahasa dari segi sejarah, otak (biologi), mental (saikologi), dan nahu (grammar) bahasa yang menyeluruh iaitu bahasa manusia dan bahasa komputer. Marilah kita doakan agar Prof. Chomsky mendapat hidayah kepada Islam dan akan mengkaji Al-Quran terutama dari segi hukum (grammar) bahasa Arab yang amat hebat, canggih, dan terkehadapan. 

Dalam gambarajah di atas dimulakan dengan Plato dan Aristotle. Saya mahu mulakan dengan Nabi Adam a.s. tetapi diagram menjadi terlalu besar dan mengelirukan, tambahan pula nanti disalah tafsir pula bila kita cuba masukkan gambar atau konsep Nabi-nabi dalam bentuk diagram atau gambar. Pada pendapat saya kebanyakan ilmu yang disampaikan oleh Socrates, Plato, dan Aristotle adalah "recycle knowledge" dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurah dan Zabur. Selama 50,000 tahun ilmu tidak berkembang, tetapi dalam masa 1,000 tahun terakhir ini ilmu berkembang dengan pesatnya apabila ilmuwan Islam seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan lain-lain mengembangkan dan menambah-baik falsafah Greek ini, dan membuka jalan kepada sumber ilmu yang amat luas di dalam Al-Quran.Kembali Kepada Ayat 49:11 "Jangan Melabel-label", Ayat 57:21 "Bermaaf-maafan"

Para ilmuwan Barat terus mengkaji, menyambung dan menambah-baik ilmu dan teknologi ini sehingga mereka berjaya membina tamadun baru dunia, merekacipta pelbagai inovasi seperti elektrik, lampu, kereta, pesawat, komputer, internet, hanfon, dan sebagainya. Malang sekali ramai para ulama Islam yang mengharam dan mengkafir buku-buku serta hasil-kerja ilmuan Islam ini. Para cendikiawan Barat berlumba-lumba dan bekerjasama dalam menjana ilmu-ilmu baru tetapi para ulama Islam melanggar suruhan Allah seperti ayat 49:11 yang melarang mereka bermusuhan dan melabel-label sesama sendiri, dan ayat 57:21 agar menyuruh mereka agar sentiasa berlumba-lumba memberi kemaafan dan berlebih-kurang. Mereka mempersendakan ayat-ayat Allah dengan berlumba-lumba mencari kesalahan orang lain, melabel-label dan menjatuhkan pelbagai hukuman sehingga umat Islam menjadi keliru, berpecah-belah, berseteruan, menjadi lemah dan hina sehingga sanggup membunuh sesama sendiri, menyiksa anak-anak kecil, kaum wanita, dan orang-orang tua secara kejam dan tidak berperi kemanusian.

Namun begitu kita semua masih belum terlambat dan masih boleh kembali kepangkal jalan iaitu kembali kepada Kitab Suci Al-Quranul Karim. Para ulama yang pro-hadith mesti teruskan kajian hadith dan menjana sebanyak ilmu yang termampu, sementara yang pro Al-Quran pula melakukan benda yang sama iaitu terus mengkaji Al-Quran dan menjana ilmu-ilmu baru. Walaupun terdapat beberapa hadith yang tidak kompatibel dengan ayat-ayat Al-Quran misalnya tentang struktur ayat Al-Quran seperti konsep Al-Quran, konsep ayat muhkamat, mutasyabihat, dan maa-tasyabaha-minhu, konsep penggunaan akal, konsep ilmu mantik, konsep sebab-akibat (causality), sifat-sifat Allah dan sebagainya namun selagi ianya adalah nas Al-Quran yang difahami secara jelas dari segi istilah dan nahu bahasa Arab, dan bukannya retorik putar-belit, maka wajib kita semua berpegang kepada Al-Quran.

Misal contoh Allah SWT mengatakan kitab Al-Quran adalah lengkap dan sempurna (6:115), menjelaskan segala perkara (16:48, 16:89, 6:65, 10:37), menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci (6:98, 17:12, 86:13-14, 11:1, 12:111), menjelaskan secara ghaib iaitu ilmu hukum (3:7, 11:1, 6:65, 6:59), begitu juga tentang status kitab Al-Quran samada makhluq atau tuhan yang mana Allah menjelaskan Al-Quran itu benda yang dijadikan (43:3), Al-Quran itu benda baru yang boleh ditetapkan apa-apa saja bahasa (41:44), Al-Quran itu boleh dibawa naik dan turun melalui malaikat (adakah tuhan memerlukan kenderaan?), Al-Quran itu bertempat di Luh Mahfuz, dan sebagainya. Saya bukannya berfahaman muktazilah sebab saya yakin dan percaya alam ini adalah benda baharu dan tidak qadim, dan saya juga yakin bahawa Allah menjadikan alam ini lengkap dan sempurna dengan hukum dan peraturan "fitratullah" seperti yang dijelaskan di dalam ayat 30:30, 32:62, 35:43, 48:23, dan sebagainya di mana Allah berjanji Dia sekali-kali tidak akan merubah atau menukar segala hukum dan peraturan ini. 

Oleh kerana adanya "fitratullah" atau "sunatullah" iaitu hukum dan peraturan Allah yang dipanggil "law of universe" atau "law of nature" ini maka hukum sebab-musabab atau "causality" yang dibuat oleh Aristotle boleh diguna-pakai, selari, dan tidak bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Oleh kerana adanya "law of nature" ini maka alam ini boleh dikaji dan diperhatikan, dan menjadi selari dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan logic silogisma yang dibuat oleh Aristotle adalah selari dengan struktur ayat-ayat Al-Quran seperti ayat 3:7, 11:1, 39:23, dan lain-lain seperti yang saya jelaskan sebelum ini.


Ulasan Buku

Baru-baru ini saya berpeluang menghadiri saya program ulasan buku dan sempat bertanya beberapa soalan dan juga berpeluang berbincang dengan pakar ilmuan negara iaitu Prof. Emiratus Dr. Shahrir Zain. Orangnya amat baik, tidak sombong, merendah-diri, simple, dan yang penting orangnya amat berilmu dan luas pengalaman. Pendekatan kajian saya ialah lebih mirip kepada proses Bucailisma atau dalam terminologi ilmu dipanggil "abductive" sebab ilmu-ilmu sudah begitu mudah dicapai di dalam internet maka mudah untuk kita membuat rujukan dan inferens. 

Namun kaedah begini (menggunakan penemuan sains dan pemikiran Barat, dan memadankan dengan ayat-ayat Al-Quran) mungkin agak sensitif dan tidak disenangi oleh Prof Emeritus Shahrir Zain dan Dr. Alinor sebab mereka berpendapat ilmu yang dihasilkan secara sains adalah "tanpa nilai (etika)" maka proses dan konsep Bucaillisma ini adalah salah. Malah ada juga sesetengah ulama agama yang sealiran dengan pendapat mereka terutama yang beracuan Ibn Taimiyah yang berpegang kepada konsep "tidak akan pandai sekiranya tidak tahu ilmu logik dan tidak bermanafaat apa-apa pun kepada orang-orang yang bodoh". Kita raikan kepelbagaian pendapat, yang penting ialah kita sama-sama berjuang menjana ilmu dan teknologi untuk membina semula umat dan ulamak Islam yang sudah jauh meninggalkan ilmu yang sebenar (ilmu dari Al-Quran).
Tambahan lagi, dengan memahami ilmu-ilmu Chomsky (dan lain-lain falsafah Barat) akan memudahkan kita faham dan membezakan antara beberapa proses penting yang mutakhir misalnya "Quranization of Knowledge" (yang sedang kita usahakan sekarang), "Islamization of Knowledge" (yang telah dijaguhi oleh Prof. Syed Naquib Al-Attas dan juga Prof. Ismail Al-Faruqqi), proses "Bucaillisma" (memadankan penemuan sains dengan ayat-ayat Al-Quran), "The Philosophy of Science" (menerapkan nilai atau etika ke dalam ilmu sains), dan "The Science of Philosophy" (satu bidang baru ilmu yang terhasil dari Kajian Al-Quran dan ICT, iaitu lanjutan dari analytic philosophy yang diusahakan Bertrand Russell dan proses philosophy yang diusahakan oleh Whitehead). The Science of Philosophy ialah menjana ilmu sains yang sudah sarat dengan nilai, iaitu ilmu yang dikeluarkan secara penggunaan akal ke atas hukum atau nahu bahasa Arab ke atas gabungan "aayat" (ayat Qauliyah dan ayat Kauniyah).

Mengkritik Noam Chomsky

Prof Chomsky adalah seorang yang hebat dan sangat luas serta mendalam ilmunya. Saya tidak mengkaji keseluruhan pemikiran Chomsky misalnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi lebih tertumpu dibidang kognitif dan bahasa terutama teori "innateness of language" dan juga "universal generative grammar". Memahami teori UG atau generative grammar ini seperti "general grammar", "context free", "context sensitive grammar", dan "recursive enumerable grammar" adalah sebahgian dari "silabus" metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ) iaitu yang akan di panggil metod tafsir Al-quran bil-Hukm iaitu berdasarkan kahendak ayat Hud 11:1, Ali-Imran 3:7, dan Ar-Ra'du 13:37-39.

Noam Chomsky membuat satu teori yang mengatakan bahawa "bahasa itu adalah sudah ada di dalam manusia sejak dilahirkan" (the innateness of language). Seperti mana yang kita semua tahu, teori ini sudah tentu bercanggah dengan ayat Al-Quran An-Nahla 16:78 yang mengatakan "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun (tidak ada apa-apa ilmu) dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya kamu bersyukur".


Prof. Dr. Noam Chomsky


Dari ayat 16:78 ini kita tahu bahwa yang membuatkan manusia "sebaik-baik makhluq" sebab adanya "akal fikiran" (af-idah), yang mana ianya tidak ada pada lain-lain makhluq. Allah SWT memerintahkan manusia menggunakan akal-fikiran dengan sepenuhnya dan jangan bertaqlid membabi-buta. Misalnya dalam 8:22 Allah SWT menjelaskan sejahat-jahat dan seburuk makhluq adalah manusia yang tidak menggunakan akal fikiran. Begitu juga dalam ayat 67:10 yang menjelaskan manusia yang tidak menggunakan akal fikiran akan dihumban ke dalam api neraka.

Oleh itu teori Chomsky "innateness of language" adalah bercanggahan dengan ayat 16:78. Di dalam ayat 16:78 ini Allah SWT menyebut tentang "af-idah" yang mana kita terjemahkan sebagai "hati atau akal fikiran". Di dalam kamus Arab-English Edward William Lane (boleh muat-turun dari internet) menjelaskan tentang makna dan asal-usul istilah atau perkataan "fuad atau af-idah".Dari kamus atau lexicon ini kita dapati perkataan "af-idah" ini adalah berasal dari makna "memukul dengan pantas" atau "melibas dengan deras" atau "menembak", atau "memukul binatang yang dikejar" dan sebagainya. Perkataan ini adalah dalam bentuk "masdar" (verbal noun) yang akan memberi makna "kemampuan atau kebolehan melakukan" iaitu satu proses, dan bukannya satu jenis benda atau alat atau organ.

Perkataan akal pula adalah bermakna yang berasal dari makna seperti "mengikat" (to bind), atau "mengurung" (to confine), dan sebagainya dan ianya juga adalah satu proses iaitu perkataan masdar (verbal noun).

Sekarang kita mungkin sudah dapat membuat sedikit gambaran tentang konsep, makna, dan proses akal dan af-idah yang cuba dijelaskan di dalam Al-Quran pada ayat 16:78 dan 49 ayat yang lain (yang menyebut perkataan akal). Olih yang demikian semasa manusia dilahirkan tidak ada apa-apa ilmu iaitu tidak ada apa-apa yang diikat (binded) atau dikurung (confined), yakni "kosong" semuanya bebas melayang-layang (tidak ada apa ikatan, tidak ada apa-apa ilmu).


Plato "The immaterial universe of Form"

Saya yakin ilmu yang diajar oleh Plato adalah datangnya dari kitab-kitab langit yang terdahulu misalnya Taurah dan Zabur. Plato mengatakan apa yang kita lihat dan alami ini adalah seperti bayang-bayang iatu satu idea lembaga (Form) yang mana dia membuat satu analogi seperti orang yang tinggal dalam gua yang hanya nampak bayang-bayang. Maka bayang-bayang inilah yang disangka realiti iaitu benda kejadian yang sebenar. Mari kita kaji apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang penjadian segala benda (saya sudah tulis beberapa artikel tentang ayat ini beberapa tahun lepas). Allah SWT telah menjelaskan tentang segala sesuatu (bukan saja tentang benda hidup dari air).Untuk memahami ayat ini mungkin lebih mudah sekiranya kita ada sedikit ilmu tentang Quantum mekanik. Saya harap para pembaca akan dapat mengikut apa yang saya cuba huraikan ini. Ianya melibatkan pertalian dan percabangan ilmu agak banyak misalnya ilmu-ilmu metafizik Plato, ilmu sebab-akibat (causality) olih Aristotle, konsep "Tabula Rasa" oleh John Locke, ilmu impirikal "relational of ideas" dan "matter of facts" oleh David Hume, ilmu Bertrand Russell, dan Chomsky. Olih itu ianya amat menarik mengkaji ayat-ayat Al-Quran di zaman internet ini sebab kajian dapat dibuat dengan mudah iaitu hanya memerlukan "akal fikiran" dan sambungan internet "google". Iainya juga memudahkan saya menulis sebab saya tidaklah perlu menjelaskan panjang lebar tentang Plato, Aristotle, Kant, Chomsky dan sebagainya sebab tuan/puan boleh capai sendiri dengan menggoogle dalam internet.


Saya begitu "pro" dalam kepentingan dan pendidikan bahasa Inggeris sebab 80% ilmu atau bahan-bahan yang hendak kita cari atau kaji adalah berada dalam bahasa Inggeris (maksud saya ilmu-ilmu terkehadapan dan bukannya ilmu-ilmu seperti sirah Nabi, pantun dan puisi, hikayat Hang Tuah, dan sebagainya). Sekiranya kita tidak mahir bahasa Inggeris maka kita akan kehilangan 80% dari sumber ilmu yang begitu berharga yang amat mudah dicapai sebagai bahan kajian, rujukan dan kegunaan kita. Sudah tentu saya tidak memperlekehkan bahasa Melayu, namun kita mestilah melihat kepada realiti dan keperluan semasa. 

Berbalik kepada ilmu quantum mekanik yang diperlukan untuk memahami ayat 16:48. Lihat pada permulaan ayat "tidakkah mereka melihat" (awalam yarau ila ..) yang mana menerangkan kepada manusia bahwa bayang-bayang (dzilaa) yang dalam bentuk gelombang atau "waves" itu akan bertukar menjadi "benda" (partikel) apabila diperhatikan atau dilihat. Maksudnya semua benda adalah dalam bentuk bayang-bayang, sekiranya tidak ada yang melihat maka ianya adalah dalam bentuk "gelombang" (waves) atau "tenaga hitam" (dzilaa). Duality (waves/particle) Ini adalah sifat kejadian atau hukum alam (fitratullah) yang mana apabila dilihat maka "waves" (gelombang) akan bertukar menjadi "particle" (benda), dan sekiranya tidak dilihat maka ianya akan kekal dalam bentuk gelombang.

Sudah tentu Plato tidak akan tahu semua ini sekiranya beliau tidak mendapat ilmu dari kitab-kitab yang terdahulu! Keadaan pertukaran dari "waves" kepada "particle" ini memang sudah dibuktikan di dalam "double slit experiment".


bersambung ... insyaallah

Wallahu a'lam

Tuesday, November 24, 2015

To Think Outside The Box, Think Inside Al-Quran

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com


Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Terima kaseh kepada para pembaca dan pengkaji kitab Al-Quran dan juga kitab Al-Hadith yang sentiasa mengikuti perkembangan blog "Kajian Al-Quran dan ICT" ini. Semoga kita semua akan sentiasa istiqamah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk menjana ilmu-ilmu yang hebat, menjana teknologi hebat yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan teknologi barat yang memusnahkan alam ini, dan seterusnya membina ekonomi Islam dan memakmurkan seluruh penduduk alam ini.


Pada siri yang lepas kita melihat sepintas lalu tentang keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran menjelaskan satu fenomena alam yang amat membuntukan akal dan fikiran pakar-pakar fiziks iaitu "prinsip ketidak-tentuan" (uncertainty principle) yang telah dipelupuri oleh ahli filasuf Barat Werner Heisenberg pada tahu 1927. Ayat An-Namla 27:87-88 telah menjelaskan prinsip ketidak-tentuan ini sejak 1,400 tahun lagi, dan nanti kita akan lihat dan kaji lebih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang penjadian semua makhluk dan pendalaman ilmu quantum fiziks seperti "measurement problems", "superpositions", "entanglements", "quantum foam", "quark-gluon plasma" dan sebagainya.

Untuk memahami ilmu-ilmu yang maha halus, iaitu yang ghaib, yang tidak nampak, yakni yang diluar batas akal-fikiran dan kebolehan cerapan sensori manusia, Allah SWT menyuruh manusia agar "berfikir di luar kotak", berfikir melalui "hukum", "bahasa", dan "matematiks" iaitu seperti yang dijelaskan dalam kaedah tafsir Al-Quran bil-Quran. Cuba kaji dan lihat sendiri akan kecanggihan dan keterhadapanan ayat-ayat yang menjelaskan tentang struktur Al-Quran yang sudah banyak kali saya bentangkan dalam siri-siri yang lepas-lepas misalnya ayat-ayat Ali-Imran 3:7, Hud 11:1, dan Az-Zumar 39:23. Oleh kerana ilmu hebat ini memerlukan ilmu matematiks yang tinggi dan mendalam, sementara silabus pangajian Islam pula tidak menitik-beratkan ilmu matematiks maka ramai para ulama Islam yang dihasilkan (yang tidak cekap matematik) tidak dapat berfikir diluar kotak, malah mereka memusuhi orang-orang yang berfikir diluar kotak. Walhal berfikir diluar kotak, iaitu menggunakan sepenuhnya kekuatan daya akal-dan fikiran ini adalah  merupakan suruhan dan dikahendakki dalam Al-Quran. Berfikir diluar kotak ini menggunakan otak kanan, dan untuk mencerdaskan otak kanan ini kita mestilah berfikir secara "contoh perbandingan" (metafora) yang dipanggil "amthal" seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Masyaallah hebatnya kitab Al-Quran!


Russel's Paradox

Seperti biasa saya tidak akan menceritakan dengan mendalam tentang konsep-konsep yang telah dijelaskan di dalam internet seperti "Russel's Paradox" ini sebab para pembaca sekalian boleh mengakses dan membacanya sendiri dari internet. Malah penjelasan yang dibuat amat baik, dalam pelbagai bentuk dan tidak perlu lagi saya "cut-and-paste" ke dalam blog saya ini. Falsafah utama paradoks ini ialah apabila Frege membuat satu kertas-kerja dan memberikan kepada Russel untuk diulas. Russel tidak percaya bahawa matematiks dapat menjawab segala persoalan tentang metafizik, lalu dia mengemukakan "Russel's Paradox" untuk membuktikan bahwa ada benda yang tidak dapat dikecilkan (reduced) kepada representasi matematiks.

Oleh kerana ilmu matematiks tidak dapat menjawab atau represent segala permasalahan, maka manusia mestilah berfikir diluar kotak untuk menyelesaikan masalah yang ganjil dan diluar batas akal manusia misalnya ilmu ghaib atau metafizika. Namun Al-Quran telah memberi jalan penyelesaian yang mana Bertrand Russel hanya berfikirkan setakat logik calculus first order sahaja. Sedangkan Al-Quran menjelaskan agar manusia mengembara lebih jauh lagi seperti menggunakan lambda calculus, set dan category theory. Lambda calculus dan category theory ini mestilah dipadankan dengan nahu bahasa Arab dan kecerdasan otak kanan membuat metafora untuk membolehkan akal manusia "melihat" dan menjana ilmu di bawah tahap quantum, dan menyelesaikan pelbagai masalah quantum yang bersifat kewujudan duality, dan ketidak tentuan.


Untuk memudahkan kita faham konsep paradoks Russel (iaitu teori set) ini ialah seperti kesah tukang gunting rambut (barber) dan undang-undang di mana setiap lelaki mestilah sentiasa kemas tanpa janggut dan misai. Orang yang tidak mencukur sendiri mestilah bercukur dengan barber. Maka persoalannya bagaimana pula dengan misai dan janggut barber, siapa yang mencukurnya? Maka jawapannya mestilah berfikir diluar kotak iaitu tidak boleh menganggap bahawa semua barber adalah lelaki, dan sekiranya ada barber wanita maka paradoks ini dapat diselesaikan.

nota: sudah tentu contoh yang dibuat oleh Russel ini tidak Islamik sebab mana boleh orang perempuan menggunting rambut (atau mencukur misai atau janggut) lelaki bukan mahram.


Struktur Al-Quran adalah Berfikir Di Luar Kotak

Pada siri yang lepas kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh maknusia menggunakan otak dan akal-fikiran sehinggakan sekiranya mereka tidak menggunakan akal-fikiran maka mereka akan dihumban ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka.

Pada ayat Ali-Imran 3:7 struktur ayatnya agak mudah, namun oleh kerana kita tidak faham ilmu matematiks maka ramai juga yang tidak faham maksud dan kahendak ayat ini. Sekiranya kita olah ke dalam bentuk diagram Venn maka kita akan dapat satu set yang jelas dan biasa saja. Oleh kerana ada yang tidak berfikir secara nahu (rules) dan matematiks maka berlakulah salah tafsiran ayat Al-Quran dengan mengatakan ayat-ayat "mutasyabihat" ialah ayat-ayat yang kurang jelas bertujuan untuk menguji dan mengelirukan umat Islam. Padahal terdapat berpuluh-puluh ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran adalah jelas "mubin" dan tidak ada satu pun yang mengelirukan.

Lihat gambarajah di bawah apabila ayat 3:7 ini ditukar dalam bentuk matematik set diagram Venn. Lihatlah betapa jelas dan mudahnya struktur Al-Quran iaitu dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Untuk memastikan ayat-ayat Al-Quran itu jelas dan tidak mengelirukan, Allah SWT menjelaskan lagi bahwa di dalam ayat-ayat "mutasyabihat" itu terdapat sub-set iaitu ayat-ayat "ma-tasyabaha-minhu" iaitu ayat-ayat yang Allah samakan diriNya dengan sifat-sifat makhlukNya.Paradoks Al-Quran

Sekali imbas dan sekiranya kita tidak berhati-hati, kedatangan ayat Hud 11:1 dan Az-Zumar 39:23 akan menggoncangkan iman manusia sebab ayat-ayat ini apabila ditukar menjadi diagram Venn maka ianya kelihatan tidak logik, tidak masuk akal, atau dalam bahasa lain "paradoks" padahal ianya memang dapat diselesaikan dan bukanlah satu perkara mustahil sekalipun agak susah dan pelik.
Ayat Hud 11:1 menjelaskan bahawa kesemua 6,236 ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat, sementara ayat Az-Zumar 39:23 menyatakan kesemua 6,236 ayat adalah ayat mutasyabihat! Bagaimana kita mahu tukar proposisi ini ke dalam bahasa matematiks? Saya cuba membuat satu gambaran di atas, tetapi jelas sekali ianya amat sukar dan tidak masuk akal!

Para pembaca dan pengkaji yang dirahmati Allah SWT sekalian,

Lihatlah betapa hebat dan "powernya" kitab Al-Quran ini, tidak akan ada manusia atau jin yang mampu membuat kitab Al-Quran ini, ianya adalah sebuah kitab yang terbaik, lebih baik dari segala-gala kitab yang telah, sedang dan akan dihasilkan oleh manusia (atau jin). Ianya sebuah kitab yang lengkap lagi sempurna, ianya menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci. Lihatlah awal-awal lagi, di dalam bab kaedah menafsir dan memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri telah dijelaskan akan kepentingan dan keperluan berfikir diluar kotak.

Tuan-tuan dan puan-puan lihat dan kaji sendiri dengan akal fikiran, adakah hasil kajian saya ini satu retorik? Adakah saya cuba putar-belit atau bertakwil atau reka-reka cerita untuk memperelokkan atau memperindahkan Al-Quran? Sudah pasti ianya bukan retorik, tetapi semuanya adalah dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas lagi terang.

Hanya dengan berfikir di luar kotak, berfikir secara yang disuruh oleh Allah SWT iaitu menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ)  sahaja kita akan dapat faham dan melihat sendiri kehebatan Al-Quran, kita akan dapat saksikan dengan mata dan fikiran kita sendiri keluasan dan kedalaman ilmu di dalam Al-Quran, dan kita akan kagum dengan kehebatan dan kebesaran Allah SWT membikin sebuah buku (Al-Quran) yang memadatkan lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu ke dalam hanya 6,236 ayat sahaja! Masyaallah, Masyaallah, Masyaallah!


Wallahu a'lam.